Vedtægter for foreningen Åbne døre 6100 

                                    

§ 1 Foreningens navn og hjemsted. 

Stk.1  Foreningens navn er : Åbne døre 6100.

Stk.2 Foreningen har hjemsted i Haderslev kommune. 


§2 Foreningens formål.

Foreningen har til formål at udvide kendskabet til lokale kunstnere i Haderslev kommune og skabe direkte kontakt og dialog mellem kunstner og publikum gennem udstillinger og arrangementer bl.a. Åbne døre 6100, hvor kunstnerne åbner deres atelier eller værksted for publikum. 


§3 Medlemmer. 

Stk.1.  Aktivt medlem er man, når man opfylder følgende vilkår. 

 • Er udøvende kunstner eller kunsthåndværker indenfor f.eks. billedkunst, smykker, glas, keramik, pileflet, grafiske tryk, foto eller filtning. 
 • Er bosat i Haderslev kommune. 
 • Fremstiller unika og har erfaring med at præsentere sin kunst eller kunsthåndværk. 
 • Har adgang til Facebook og er optaget som medlem af facebookgruppen Gruppe for Gruppe for Åbne døre 6100. 
 • Har en hjemmeside og/eller en facebookside og/eller en Instagramkonto. 
 • Gør sig bekendt med foreningens vedtægter. 
 • Betaler kontingent rettidigt. 
 • Fremsender rettidigt skriftlig ansøgning vedlagt beskrivelse af kunstnerisk virke og foto af værk til den fælles brochure og hjemmeside. 
 • Deltager i mindst 50% af medlemsmøderne og påtager sig mindst én arbejdsopgave. Passivt medlem er man, når man opfylder følgende vilkår. 
 • Er udøvende kunstner eller kunsthåndværker indenfor f.eks. billedkunst, smykker, glas, keramik, pileflet, grafiske tryk, foto eller filtning. 
 • Er bosat i Haderslev kommune. 
 • Fremstiller unika og har erfaring med at præsentere sin kunst eller kunsthåndværk. 
 • Har adgang til Facebook og er optaget som medlem af facebookgruppen Gruppe for Gruppe for Åbne døre 6100. 
 • Har en hjemmeside og/eller en facebookside og/eller en Instagramkonto. 
 • Gør sig bekendt med foreningens vedtægter. 
 • Betaler kontingent rettidigt. 
 • Deltager i mindre end 50% af foreningens møder og aktiviteter. Som passivt medlem kan man ikke deltage i arrangementet Åbne døre - 6100. 

Stk.2. Medlemskab bevilges af bestyrelsen og er personligt. 

Stk.3. Det årlige kontingent og deltagergebyr fastsættes på den årlige generalforsamling. Der er to forskellige kontingenter. Et for aktive medlemmer og et for passive medlemmer. Deltagelse i arrangementet Åbne døre 6100 forudsætter rettidig indbetaling af årligt kontingent som aktivt medlem samt deltagergebyr. Indbetalt kontingent og evt. deltagergebyr kan ikke tilbagebetales, heller ikke ved udmelding. 

Stk.4. Som aktivt medlem forpligter man sig til at: 

 • Betale det årlige kontingent for aktive medlemmer. 
 • Deltage aktivt ved mindst 50 % af medlemsmøderne og andre af foreningens aktiviteter. 
 • Rettidig at aflevere/indsende relevant materiale til udarbejdelse af foreningens PRmateriale. 
 • At holde sig ajour med informationer herunder referater fra foreningens møder via facebookgruppen Gruppe for Åbne døre 6100. 
 • Påtage sig mindst én arbejdsopgave i foreningens årlige arbejde samt op til og i forbindelse med foreningens årlige Åbne døre 6100 - arrangement eller andre af foreningens arrangementer. 
 • Deltage i foreningens årlige Åbne døre 6100 - arrangement. Der kan bevilges fritagelse ved særlige omstændigheder ved ansøgning til bestyrelsen. 

Stk.5.  Udmelding kan ske øjeblikkeligt ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 

Stk.6.  Et medlemskab kan bringes til øjeblikkeligt ophør af generalforsamlingen eller en enig bestyrelse, hvis: 

 • Et medlem ikke længere opfylder forudsætningerne for optagelsen herunder rettidig kontingentbetaling. 
 • Et medlem ikke opfylder sine forpligtelser overfor foreningen. 
 • Et medlem modarbejder foreningens arbejde eller interesser eller bringer foreningen i miskredit. 


§4 Generalforsamlingen. 

Stk.1  Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen. 

Stk.2 Der indkaldes til ordinær generalforsamling 1 gang årligt i februar. Generalforsamlingen offentliggøres på facebookgruppen Åbne døre 6100. 

Stk.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på facebookgruppen Åbne døre 6100 mindst 14 dage før afholdelse. 

Stk.4 Generalforsamlingens dagsorden skal offentliggøres på facebookgruppen Åbne døre 6100 mindst 8 dage før afholdelse. 

Stk.5 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 3 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Beretning fra bestyrelsen og eventuelle arbejdsgrupper. 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Evaluering af årets Åbne døre 6100 arrangement. 8. Indkomne forslag. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. 

Stk.6 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen via facebookgruppen Åbne døre 6100. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen via facebookgruppen Åbne døre 6100. 

Stk.7 Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, offentliggøres senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen via facebookgruppen Åbne døre 6100. 

Stk.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. 

Stk.9 Afstemninger foregår almindeligvis ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal iværksættes, hvis blot et enkelt medlem ønsker det. 

Stk.10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Stk.11 Stemmeret og valgbarhed har fremmødte medlemmer. "Medlemmer" defineres i denne sammenhæng, som indehavere af medlemskaber, hvor der er betalt kontingent i det kalenderår, hvor generalforsamlingen afholdes. Et medlemskab = én stemme på generalforsamlingen. 


§ 5 Bestyrelsen 

Stk.1  Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

Stk.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 2 medlemmer. Stk.3 Alle i bestyrelsen samt de to suppleanter er på valg hvert år. 

Stk.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin mødehyppighed og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 


§ 6 Økonomi, regnskab og revision 

Stk.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk.3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Stk.4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 


§ 7 Opløsning. 

Stk.1 Opløsning af Foreningen Åbne døre 6100 kan alene ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 


§ 8 Tegning og hæftelse.

Stk.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsen. 

Stk.2 Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens formue. 

Stk.3 Der må derfor ikke disponeres højere beløb end der er indestående på foreningens konto. 

Stk.4 Foreningens overskud/formue må alene anvendes til at fremme foreningens formål. 

§ 9 Datering. 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 21. februar 2023.

Konstituering:

Formand: Hella Carstens

Næstformand /Sekretær: Ulla Jensen Kjær

Kasserer: Annemette Hoier Nielsen

Medlem: Ene Langmack

Medlem: Winnie Møller

Suppleant: Gerda Fonnesbæk

Suppleant: Tove Menné

Revisor: Sonja Rafn

Revisor suppleant: Liz Plerup Schütze


Foreningens e-mail: aabnedoerehaderslev@outlook.dk 

Foreningens facebookside: Åbne døre 6100 

Foreningens Facebookgruppe (kræver medlemsskab): Gruppe or Åbne døre 6100 Foreningens Instagramkonto: @abnedore6100