Vedtægter for foreningen Åbne døre 6100


§ 1 Foreningens navn og hjemsted.

Stk.1 Foreningens navn er " Åbne døre 6100 "

Stk.2 Foreningen har hjemsted i Haderslev kommune.

§2 Foreningens formål

Foreningen har til formål at udvide kendskabet til lokale kunstnere i Haderslev kommune, og skabe direkte kontakt og dialog mellem kunstner og publikum gennem udstillinger og arrangementer bl.a. Åbne døre 6100, hvor kunstnerne åbner deres atelier/galleri/værksted eller private hjem for publikum.

§3 Medlemmer

Stk.1.

Aktivt medlem er man, når man opfylder følgende vilkår:

 • Er udøvende kunstner eller kunsthåndværker indenfor f.eks. billedkunst, smykker, glas, keramik, pileflet, grafiske tryk, foto eller filtning.
 • Er bosat i Haderslev kommune.
 • Fremstiller unika og har erfaring med at præsentere sin kunst eller kunsthåndværk.
 • Har adgang til Facebook og er optaget som medlem af facebookgruppen Gruppe for Åbne døre 6100.
 • Har en hjemmeside og/eller en facebookside og/eller en Instagramkonto.
 • Gør sig bekendt med foreningens vedtægter.
 • Betaler kontingent rettidigt.
 • Fremsender rettidigt skriftlig ansøgning vedlagt beskrivelse af kunstnerisk virke og foto af værk til fælles brochure og hjemmeside.
 • Deltager aktivt i medlemsmøderne og påtager arbejdsopgaver.

Stk.2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen og er personligt.

Stk.3. Det årlige kontingent og deltagergebyr fastsættes på den årlige generalforsamling. Deltagelse i arrangementet Åbne døre 6100 forudsætter rettidig indbetaling af årligt kontingent som aktivt medlem samt deltagergebyr.

Indbetalt kontingent og evt. deltagergebyr kan ikke tilbagebetales, heller ikke ved udmeldelse.

Stk.4. Som aktivt medlem forpligter man sig til at:

 • Betale det årlige kontingent for aktivt medlem.
 • Deltager aktivt i medlemsmøderne og påtager arbejdsopgaver.
 • Rettidig at aflevere/indsende relevant materiale til udarbejdelse af foreningens PR-materiale.
 • At holde sig ajour med informationer herunder referater fra foreningens møder via facebookgruppen Gruppe for Åbne døre 6100.
 • Påtage sig arbejdsopgaver i foreningens årlige arbejde samt op til og i forbindelse med foreningens årlige Åbne døre 6100 - arrangement eller andre af foreningens arrangementer.
 • Deltage i foreningens årlige Åbne døre 6100 - arrangement. Fritagelse kan imødekommes ved særlige omstændigheder ved ansøgning til bestyrelsen.

Stk.5 Udmeldelse kan ske øjeblikkeligt ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Stk.6 Et medlemskab kan bringes til øjeblikkeligt ophør af generalforsamlingen eller en enig bestyrelse, hvis:

 • Et medlem ikke længere opfylder forudsætningerne for optagelsen herunder rettidig kontingentbetaling.
 • Et medlem ikke opfylder sine forpligtelser overfor foreningen.
 • Et medlem modarbejder foreningens arbejde eller interesser eller bringer foreningen i miskredit.

§4 Generalforsamlingen

Stk.1 Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen.

Stk.2 Der indkaldes til ordinær generalforsamling 1 gang årligt umiddelbart efter afholdelse af det årlige Åbne døre 6100 - arrangement. Generalforsamlingen afholdes derefter i oktober/november samme år.

Generalforsamlingen offentliggøres på facebooksiden Åbne døre 6100 og Gruppen for Åbne døre 6100 på Facebook.

Stk.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på facebookgruppen Gruppen for Åbne døre 6100 og facebooksiden Åbne døre 6100 mindst 14 dage før afholdelse.

Stk.4 Generalforsamlingens dagsorden skal offentliggøres mindst 8 dage før afholdelse.

Stk.5 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Valg af referent.
 • Beretning fra bestyrelsen og eventuelle arbejdsgrupper.
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Evaluering af årets Åbne døre 6100 arrangement.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Stk.6 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen via facebookgruppen Åbne døre 6100. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen via facebookgruppen Åbne døre 6100.

Stk.7 Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, offentliggøres senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen via facebookgruppen Gruppen for Åbne døre 6100.

Stk.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Stk.9 Afstemninger foregår almindeligvis ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal iværksættes, hvis blot et enkelt medlem ønsker det.

Stk.10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk.11 Stemmeret og valgbarhed har fremmødte medlemmer. "Medlemmer" defineres i denne sammenhæng, som indehavere af medlemsskaber, hvor der er betalt kontingent i det kalenderår, hvor generalforsamlingen afholdes.

Et medlemskab = én stemme på generalforsamlingen.

§ 5 Bestyrelsen

Stk.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Stk.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og 2 medlemmer.

Stk.3 Formand og to medlemmer er på valg i lige år og øvrige på valg i ulige år. Suppleanter er på valg hvert år.

Stk.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin mødehyppighed og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 7 Opløsning

Stk.1 Opløsning af Foreningen Åbne døre 6100 kan alene ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 8 Tegning og hæftelse

Stk.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsen.

Stk.2 Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens formue.

Stk.3 Der må ikke disponeres højere beløb end der er indestående på foreningens konto.

Stk.4 Foreningens overskud/formue må alene anvendes til at fremme foreningens formål.

Stk.5 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Mund- og fodmalende kunstnere i Danmark.

§ 9 Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 21. november 2018.

Formand: Annemette Hoier Nielsen

Kasserer: Lene Malte Nielsen

Sekretær: Birgit Esbjerg Jakobsen

Bestyrelsesmedlem: Hella Carstens

Bestyrelsesmedlem: Camilla Berdin Møller

Foreningens e-mail: aabnedoerehaderslev@outlook.dk

Foreningens facebookside: Åbne døre 6100

Foreningens Facebookgruppe (kræver medlemsskab): Gruppe for Åbne døre 6100

Foreningens Instagramkonto: @abnedore6100